de la fondare
Consumator
Contoare
Condiţii de instalare a contorului

Condițiile de instalare sunt elaborate în baza SM EN ISO 4064-1:2015 și a recomandărilor producătorilor de contoare...

Citește mai mult
Reguli de instalare a contoarelor de apă pentru diferite tipuri de consumatori

- Case de locuit individuale...

Citește mai mult
Rechizite bancare

În atenţia consumatorilor şi furnizorilor !
Vă comunicăm că, precum toate plățile care vor rezulta din contractele viitoare e vor fi, eventual, încheiate între companiile/instituțiile noastre, urmează
a fi achitate exclusiv în contul curent nr. MD59MO2251ASV10155297100 al companiei „Apă-Canal Chișinău” S.A.
deschis la
BC „OTP Bank” S.A.
Adresa juridică: mun. Chișinău, str. Albișoara 38, MD-2005
C/F: 1002600015876
Cod TVA: 0600920

 • OTP Bank
 • Moldindconbank
 • MAIB
 • ProCreditBank

Banca: BC “OTP Bank” S.A.

IBAN : MD59MO2251ASV10155297100

Banca: BC “Moldincombank” S.A. fil.Invest

IBAN : MD48ML000000222402900913

Banca: BC ”MAIB” S.A.

IBAN : MD59AG000000225190102267

Banca: BC “ProCreditBank” S.A.

IBAN : MD12PR002251166792001498

Întrebări frecvente
 • Cum pot încheia contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare cu S.A. „Apă-Canal Chișinău”?

  Orice persoană fizică sau juridică, instalațiile interne de apă şi de canalizare ale căreia sunt branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare și care a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare, este îndrept să solicite operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare. (pct. 39 din Regulamentul aprobat prin decizia consiliului Municipal a Chișinău 14/11 din 11.08.2020 ) Pentru a încheia contract, solicitantul depune o cerere, în forma prevăzută de operator, cu prezentarea actelor necesare în dependență de categoria de consumator, lista acestora o găsiți la rubrica „Contractare” (pct. 41 din Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Cum închei contract, în cazul în care am procurat un imobil?

  În cazul în care a fost schimbat proprietarul locului de consum, persoana fizică sau persoana juridică este obligată să prezinte operatorului actele necesare pentru încheierea contractului, în dependență de categoria de consumator, lista acestora o găsiți la rubrica „Contractare” (pct. 41 din Regulamentul aprobat prin decizia consiliului Municipal a Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Cum reziliez contractul cu S.A. „Apă-Canal Chișinău” în cazul în care am înstrăinat un imobil, pentru care era încheiat contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare?

  Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de consum, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare pentru locul de consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova (pct. 51 din Regulamentul aprobat prin decizia consiliului Municipal a Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Cum pot plăti factura?

  Efectuarea plăţilor este posibilă prin următoarele metode:
  1. Web-banking, dacă dispuneţi de un card bancar, prin selectarea opțiunii Servicii comunale, selectați S.A. „Apă-Canal Chişinău”, introduceți numărul de contract/cont personal şi/sau numărul bonului de plată şi urmaţi paşii de realizare a achitării, iar la final, descărcaţi şi salvaţi chitanţa, drept confirmare a realizării plăţii.
  2. Terminalele de plată sau bancomate, prin selectarea opţiunii Servicii comunale, selectaţi S.A. „Apă-Canal Chişinău”, introduceţi numărul de contract/cont personal şi/sau numărul bonului de plată şi urmaţi paşii de realizare a achitării, iar la finalizarea tranzacţiei, veţi primi cecul electronic, drept confirmare a realizării plăţii.
  3.Oficiile „Poşta Moldovei” şi la sucursalele Băncilor comerciale.
  4. Casieria S.A. „Apă-Canal Chişinău” din str. Albişoara, 38, mun. Chişinău.
  5. Serviciul on-line „Cabinet personal” al consumatorului, după autentificarea cu parcurgerea etapelor, în consecutivitatea indicată.

 • Cum pot primi factura de plată?

  Factura de plată pentru serviciile furnizate/prestate de către Operator este emisă lunar şi expediată către Î.S. „Poșta Moldovei” pentru distribuire conform adreselor pentru corespondență, indicate de către consumatori. Or, în baza cererii depuse de către consumator, pot fi remise lunar pe poșta electronică, indicată, sau pot fi ridicate individual de la ghișeele Centrului Unic de Informare, din str. Albișoara, 38. (pct. 118 din Regulamentul aprobat prin decizia consiliului Municipal a Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Cum şi când pot transmite indicațiile contorului de apă?

  Toţi consumatorii au posibilitatea de a transmite indicațiile autocitite la numerele de telefon indicate în factura de plată, după cum urmează: - prin intermediul aplicațiilor Viber, WhatsApp, Telegram; - prin apel telefonic; - prin intermediul unui e-mail transmis pe adresa drc@acc.md, în cadrul căruia se va preciza: numele/prenumele titularului de contract, numărul de contract, adresa locului de consum, indicii contorului de apă.

 • Care este modalitatea de calcul a volumului de apă şi de canalizare?

  Volumul de apă furnizat consumatorului şi volumul de apă uzată evacuată în sistemul de canalizare şi recepționate de către operator se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de branșament.(Punctul 70 din Regulamentul aprobat prin decizia consiliului Municipal a Chișinău 14/11 din 11.08.2020) În cazul în care operatorul nu are acces la contor pentru citirea indicilor lui, iar consumatorul nu a înscris indicii de pe contor în factură, acesta este în drept să indice în factura de plată pentru luna respectivă un consum estimativ, la nivelul consumului mediu înregistrat în perioada anterioară.(Punctul 84 din Regulamentul aprobat prin decizia consiliului Municipal a Chișinău 14/11 din 11.08.2020) În blocurile locative în care furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor încheiate de către operator cu fiecare proprietar/locatar de apartament în parte, facturarea serviciului se efectuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamente şi a tarifelor aprobate.(Art 29, alin.3 Legea 303/2013) În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branșamentul blocului.(Art 29, alin.2 Legea 303/2013)

 • Cum se facturează volumul de canalizare?

  Volumul de ape uzate evacuat în sistemul public de canalizare şi recepționat de către operator se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de evidență a apelor uzate, iar în lipsa lui, volumul apelor uzate se determină în baza indicilor înregistrați de contorul de apă potabilă sau apă tehnologică (pct. 70 din Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Care este modalitatea de calcul a volumului de apă şi de canalizare consumat în perioada demontării contorului de apă în scopul verificării metrologice?

  În lipsa contoarelor, pe durata verificării metrologice periodice, sau în cazul deteriorării din motive ce nu pot fi imputate consumatorului, să calculeze plata pentru volumul de apă consumată, reieşind din volumul mediu lunar, înregistrat în ultimele 3 luni până la verificare (pct. 68, lit. (l) din Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Care este metoda de calcul a volumului de apă şi de canalizare, în cazul în care a fost deteriorat sau sustras contorul de apă de către consumator, fără acordul operatorului?

  În cazul în care contorul a fost sustras sau a fost deteriorat din vina consumatorului, consumul de apă se determină în funcție de secțiunea branșamentului, viteza mișcării apei, perioada de timp de la ultima citire a contorului şi până la data reinstalării altui contor sau reparației contorului deteriorat (pct. 115 din Regulamentul aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Chișinău 14/11 din 11.08.2020)

 • Sfaturi privind înregistrarea unui contract în cabinetul personal.

  În cazul în care aveţi probleme cu înregistrarea unui contract în cabinetul personal,verificaţi dacă aţi introdus corect codul fiscal în profilul cabinetului personal,verificarea acestuia este explicată în ghidul de utilizare https://cabinet.acc.md/GhidulUtilizatorului.pdf#page=11. 1) În cazul când codul fiscal e greşit ,este nevoie de a înregistra un nou profil cu codul fiscal valabil conform paşilor din ghidul de utilizare https://cabinet.acc.md/GhidulUtilizatorului.pdf#page=3. 2) În cazul când codul fiscal este corect,apelaţi inginerul de calcul îndicat în factura de plată pentru a verifica datele din sistemă.

Formular reclamație
Nume si prenume
Cod de abonat
Telefon
E-mail
Adresa
Data incidentului
Varianta consumatorului