de la fondare
Laborator

 Informaţie generală despre Laboratoare

Supravegherea calităţii apei potabile livrate consumatorilor şi a apei uzate recepţionate şi deversate este efectuată prin intermediul încercărilor de către laboratoarele întreprinderii:

- Laboratorul central apă potabilă ( Anexa pentru certificatul de acreditare nr. LÎ - 067 );

- Laboratorul apă Staţia Nistru ( Anexa pentru certificatul de acreditare nr. LÎ - 067 );

- Laboratorul central ape  uzate ( Anexa pentru certificatul de acreditare nr. LÎ - 038 );

- Laboratorul apă uzată ( Anexa pentru certificatul de acreditare nr. LÎ - 069 ).

Cele patru laboratoare au implementat sistemul de management al calităţii după standardul european SM EN ISO/IEC 17025:2018 ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”

Activitatea laboratoarelor are ca scop asigurarea efectuării încercărilor fizico-chimice şi bacteriologice de laborator pe fluxurile de tratare şi epurare, în reţelele de distribuţie a apei potabile şi reţelele de canalizare pentru care S.A.,,Apă-Canal Chişinău” este operator precum şi efectuarea analizelor la solicitarea clienţilor externi.

Toate laboratoarele din cadrul întreprinderii sunt acreditate de Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC). Menţinerea cerinţelor conform sistemului de management acreditat şi conformarea activităţii laboratoarelor întreprinderii cu cerinţele SM EN ISO/IEC 17025:2018 ne permite să asigurăm competenţa efectuării activităţilor de laborator, contribuind astfel la creşterea competitivităţii servicilor şi produselor oferite de către S.A.,,Apă-Canal Chişinău”.

Pentru asigurarea la cote cât mai înalte a calităţii rezultatelor încercărilor, laboratoarele întreprinderii:

  • aplică metode de încercări adecvate, în conformitate cu ultimele ediţii ale standardelor de analiză;
  • dispun de personal de management şi tehnic competent care corespunde criteriilor de pregătire, instruire şi experienţă impuse de încercările efectuate;
  • sunt dotate cu echipamente moderne, verificate metrologic/etalonate şi întreţinute conform procedurilor stabilite;
  • sunt aprovizionate cu reactivi de calitate corespunzătoare standardelor europene.

Preocuparea personalului laboratoarelor este îmbunătăţirea continuă a activităţii, satisfacerea cerinţelor clienţilor.

 

Laboratorul Central Apă Potabilă și Laboratorul apă Stația Nistru are ca domenii de activitate prelevarea şi efectuarea încercărilor fizico-chimice, bacteriologice a probelor de apă potabilă, apa de suprafaţă, apa subterană, apa de la toate treptele procesului tehnologic de tratare.

Procesul de tratare a apei este unul foarte complicat, deaceea activitatea de bază a laboratoarelor este controlul continuu al caracteristicilor fizico-chimice şi microbiologice a apei potabile, surselor de apă, a apei ce se prelucrează la toate treptele procesului tehnologic şi în reţelele de distribuţie, menţinând astfel posibilitatea de a asigura în orice moment un control riguros şi sigur al calităţii apei distribuite consumatorilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Personalul laboratoarelor verifică zilnic calitatea apei, prelevând probe de apă din rezervoare de apă potabilă, reţeaua de distribuţie, sonde arteziene şi fântâini cu izvor local aflate în gestiunea întreprinderii. Punctele de control sunt clar definite şi sunt stabilite de comun acord cu Centrul de Sănătate Publică a  mun. Chişinău.

Calitatea apei potabile este verificată în conformitate cu standardele internaţionale de metodă, iar caracteristicile de potabilitate corespund legislaţiei naţionale în vigoare, care este în conformitate cu Legea 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, HG nr 934 din 15.08.2007 precum şi cu normele sanitare în vigoare.

Laboratorul central apă potabilă efectueaza totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi, astfel analizând atât parametri acreditaţi cât şi cei neacreditaţi.

Laboratorul central apă potabilă oferă lunar informaţii privind calitatea apei, care pot fi accesibile şi consumatorilor noştri pe site-ul www.acc.md.

 

Laboratorul  central ape uzate are ca funcţie de bază recepționarea și efectuarea încercărilor fizico-chimice de laborator a apelor uzate, în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013, deversate în colectorul municipal de către agenţii economici. Laboratorul efectuiază investigaţiile de laborator în baza  comenzilor la efectuarea încercărilor la probele de apă uzată prelevate de la agenții economici de către Sectorul inspecție și control, precum și la cele prelevate de la  staţiile de epurare aflate în gestiunea întreprinderii conform graficului de lucru  elaborat în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013 şi normelor deversărilor admisibile aprobate de organele de resort.

Laboratorul central ape uzate efectueaza totodată analize solicitate prin contracte şi comenzi de către clienţi externi.

Laboratorul nu prelevează probe de apă uzată, acestea fiind prelevate de Sectorul inspecție și control sau de către clienții externi la solicitarea acestora pentru efectuarea încercărilor.

Toate probele primite de laborator sunt  codificate, colaboratorii nu cunosc provenienţa probelor de apă uzată.

 

Laboratorul apă uzată (LAU)  efectuează determinări fizico-chimice, biologice şi bacteriologice privind calitatea apelor uzate, apelor epurate, apelor de suprafaţă, apelor drenate şi a nămolurilor depozitate la platformele şi depozitele de nămol de la staţiile de epurare aflate în gestiunea întreprinderii conform graficului de lucru  elaborat în conformitate cu HG 950 din 25.11.2013, precum şi normelor deversărilor admisibile aprobate de organele de resort. Laboratorului îi revin atribuţii sporite în acţiunea de urmărire sistematică şi completă a calităţii apelor uzate epurate evacuate în emisar. Zilnic, se prelevează din toate punctele de control al Staţiei de Epurare mun. Chişinău din care se efectuează seturi de analize. Obligativitatea verificării unui număr mare de indicatori pentru monitorizarea calităţii apelor uzate, este reglementată prin documentele emise de către autorităţile din domeniu.

 

 

1.Feedback-ul Clientilor

2.Chestionar de evaluare a satisfactei clientilor