de la fondare
Contractare

Consumator – persoană fizică sau juridică care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, în condițiile legii;

Pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu instituțiile publice, persoane juridice, gestionari ai blocurilor locative, persoana responsabilă completează o cerere tip (disponibilă la sediul Operatorului sau pe site) cu anexarea copiilor de pe actele menționate în blocul „Documente”, iar  Operatorul  pentru încheierea contractului va utiliza datele şi informația prezentată de către acesta.

Instituția publică este persoană juridică de drept public care se constituie în baza unui act emis de autoritatea publică și care este finanțată, integral sau parțial, de la bugetul acesteia.

Persoană juridică este orice persoană de drept public sau de drept privat care, în cadrul unui raport juridic civil, acționează în scopuri ce ţin de activitatea de întreprinzător sau profesională, chiar dacă persoana nu are scopul de a obține un profit din această activitate.

Pentru blocurile locative raportul juridic de furnizare/prestare  a  serviciului  public de alimentare cu apă şi de canalizare, este reglementat de clauzele contratului încheiat între Operator şi administratorul blocului locativ, iar, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun  instalat  la  branșamentul  blocului.

Operatorul poate încheia cu consumatorul, altul decât cel casnic, un singur contract pentru mai multe locuri de consum, cu condiția indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract.

Consumatorul, parte a contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, care a înstrăinat un imobil, care constituie un loc de  consum,  este  obligat  să  achite  integral  plata  şi  datoriile  pentru  serviciul  public  de alimentare cu apă şi de canalizare, penalitățile, dacă sunt prevăzute în contract, şi, în baza cererii depuse la operator, are dreptul la rezoluțiunea contractului de furnizare/prestare a serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  şi/sau  de  canalizare  pentru  locul  de  consum respectiv, în condițiile prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova